Ejemplos de Palabras Agudas Con Tilde

Inicio » Clases de Español » Palabras agudas con tilde
Última modificación por: Redacción ejemplosde.com, año 2021

Las palabras agudas son aquellas cuya sílaba tónica recae en la última sílaba. La sílaba tónica es la sílaba en la que recae la acentuación de la palabra, por lo que se pronuncia con una mayor fuerza.

Las palabras agudas llevan tilde o no según las siguientes reglas ortográficas:

 • Las palabras agudas se acentúan ortográficamente (llevan tilde) cuando terminan en n, s o vocal (a, e, i, o, u). Por ejemplo: decisión (termina en n), verás (termina en s), cupé (termina en vocal e).
 • Por ende, las palabras agudas no llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante que no sea n o s. Por ejemplo: amor (termina en consonante r), fugaz (termina en consonante z), abad (termina en consonante d).

Ejemplos explicados de palabras agudas con tilde y sin tilde

Veamos a continuación algunos ejemplos explicados de palabras agudas que llevan tilde.

 • Patán. Es una palabra aguda porque su sílaba tónica es la última: (pa - tán). Lleva tilde porque termina en n.
 • Estrés. Es una palabra aguda porque su sílaba tónica es la última: (es - trés). Lleva tilde porque termina en s.
 • Ojalá. Es una palabra aguda porque su sílaba tónica es la última: (o - ja - ). Lleva tilde porque termina en una vocal (a).
 • Brevedad. Es una palabra aguda porque su sílaba tónica es la última: (bre - ve - dad). Lleva tilde porque termina en una consonante que no es n o s (d).

300 + ejemplos de palabras agudas con tilde:

A continuación veamos algunos ejemplos de palabras agudas que llevan tilde o acento ortográfico. En cada ejemplo se resaltará la sílaba tónica de la palabra, la cual se localiza en la última posición.

Palabras agudas con tilde terminadas en n:

 1. Acción (ac - ción)
 2. Acordeón (a - cor  - deón)
 3. Adicción (a - dic  - ción)
 4. Administración (ad - mi  - nis  - tra - ción)
 5. Admiración (ad - mi  - ra  - ción)
 6. Adrián (A - drián)
 7. Afán (A - fán)
 8. Alerón (a - le  - rón)
 9. Alemán (a - le - mán)
 10. Algodón (al - go - dón)
 11. Almacén (al - ma - cén)
 12. Almidón (al - mi - dón)
 13. Animación (a - ni - ma - ción)
 14. Apagón (a - pa - gón)
 15. Aprensión (a - pren - sión)
 16. Asunción ( a - sun - ción)
 17. Avión (a - vión)
 18. Avispón (a - vis - pón)
 19. Buzón (bu - zón)
 20. Bidón (bi - dón)
 21. Bastón (bas - tón)
 22. Bodegón (bo - de - gón)
 23. Boletín (bo - le - tín)
 24. Bonachón (bo - na - chón)
 25. Borbotón (bor - bo - tón)
 26. Caimán (cai - mán)
 27. Camaleón (ca - ma - león)
 28. Camarón (ca - ma - rón)
 29. Camión (ca - mión)
 30. Camisón (ca - mi - són)
 31. Campeón (cam - peón)
 32. Canción (can - ción)
 33. Capitán (ca - pi - tán)
 34. Capitulación (ca - pi - tu - la - ción)
 35. Cascarón (cas - ca - rón)
 36. Chapuzón (cha - pu - zón)
 37. Chicharrón (chi - cha - rrón)
 38. Chamán (cha - mán)
 39. Comezón ( co - me - zón)
 40. Complicación (com - pli - ca - ción)
 41. Comunicación (co - mu - ni - ca - ción)
 42. Corán (co - rán)
 43. Corrección (co - rrec - ción)
 44. Cupón (cu - pón)
 45. Decisión (de - ci - sión)
 46. Desmán (des - mán)
 47. Edición (e - di - ción)
 48. Edredón (e - dre - dón)
 49. Elección (e - lec - ción)
 50. Emisión (e - mi - sión)
 51. Emoción (e - mo - ción)
 52. Empujón (em - pu - jón)
 53. Erosión (e - ro - ción)
 54. Erupción (e - rup - ción)
 55. Escorpión (es - cor - pión)
 56. Estación (es - ta - ción)
 57. Evasión (e - va - sión)
 58. Expresión (ex - pre - ción)
 59. Extensión (ex - ten - ción)
 60. Fusión (fu - sión)
 61. Galán (ga - lán)
 62. Guzmán (Guz - mán)
 63. Germán (Ger - mán)
 64. Gabán (ga - lán)
 65. Guardián (guar - dían)
 66. Galón (ga - lón)
 67. Garrafón (ga - rra - fón)
 68. Galardón (ga - lar - dón)
 69. Guarnición (guar - ni - ción)
 70. Glaciación (gla - cia - ción)
 71. Hurón (hu - rón)
 72. Hitón (hi - tón)
 73. Halcón (hal - cón)
 74. Hormigón (hor - mi - gón)
 75. Histrión (his - trión)
 76. Hinchazón (hin - cha - zón)
 77. Huracán (hu - ra - cán)
 78. Haragán (ha - ra - gán)
 79. Infección (in - fec - ción)
 80. Infusión (in - fu - sión)
 81. Irrogación (i - rro - ga - ción)
 82. Jardín (jar - dín)
 83. Jazmín (jaz - mín)
 84. Jubilación (ju - bi - la  - ción)
 85. Kerosén (ke - ro - sén)
 86. Ladrón (la - drón)
 87. León (le - ón)
 88. Levitación (le - vi - ta - ción)
 89. Locución (lo - cu - ción)
 90. Maduración (ma - du - ra  - ción)
 91. Maldición (mal - di - ción)
 92. Maratón (ma - ra - tón)
 93. Medellín (Me -de - llín)
 94. Milán (Mi - lán)
 95. Panteón (pan - teón)
 96. Pizarrón (pi - za - rrón)
 97. Razón (ra - zón)
 98. Rehén (re - hén)
 99. Salpicón (sal - pi - cón)
 100. Sangrón (san - grón)
 101. Santurrón (san - tu - rrón)
 102. Según (se - gún)
 103. También (tam - bién)
 104. Tiburón (ti - bu - rón)
 105. Trampolín (tram - po - lín)
 106. Turrón (tu - rrón)
 107. Vagón (va - gón)
 108. Violín (vio - lín)
 109. Vocación (vo - ca - ción)
 110. Volcán (vol - cán)

Palabras agudas con tilde terminadas en s:

 1. Además (a - de - más)
 2. Adiós (a - diós)
 3. Aerobús (ae - ro - bús)
 4. Aguarrás (a - gua - rrás)
 5. Alfarás (al - fa - rás)
 6. Andrés (An - drés)
 7. Antiestrés (An - ti - es - trés)
 8. Antigás (an - ti - gás)
 9. Aragonés (a - ra - go - nés)
 10. Arnés (ar - nés)
 11. Atrás (a - trás)
 12. Avilés (a - vi - lés)
 13. Baipás (bai - pás)
 14. Bambús (bam- bús)
 15. Bebés (be - bés)
 16. Berlinés (ber - li - nés)
 17. Bibliobús (bi - blio - bús)
 18. Biogás (bio - gás)
 19. Burgués (bur - gués)
 20. Calientapiés (ca - lien - ta - piés)
 21. Canapés (ca - na - pés)
 22. Capós (ca - pós)
 23. Ciempiés (ciem - piés)
 24. Ciprés (ci - prés)
 25. Cleofás (cleo - fás)
 26. Compás (com - pás)
 27. Cupés (cu - pés)
 28. Danés (da - nés)
 29. Demás (de - más)
 30. Descortés (des - cor - tés)
 31. Desinterés (des - in - te - rés)
 32. Después (des - pués)
 33. Dieciséis (die - ci - séis)
 34. Dominós (do - mi - nós)
 35. Dublinés (du - bli - nés)
 36. Electrobús (e - lec - tro - bús)
 37. Entremés (en - tre - més)
 38. Escocés (es - co - cés)
 39. Escocés (es - co - cés)
 40. Estés (es - tés)
 41. Estrés (es - trés)
 42. Feligrés (fe - li - grés)
 43. Ferrobús (fe - rro - bús)
 44. Finlandés (fin - lan - dés)
 45. Francés (fran - cés)
 46. Galés (ga - lés)
 47. Gallegoportugués (ga - lle - go - por - tu - gués)
 48. Genovés (ge - no - vés)
 49. Ginebrés (gi - ne - brés)
 50. Guardapiés (guar - da - piés)
 51. Guayanés (gua - ya - nés)
 52. Hachís (ha - chís)
 53. Hincapiés (hin - ca - piés)
 54. Inglés (in - glés)
 55. Interés (in - te - rés)
 56. Interés (in - te - rés)
 57. Intradós (in - tra - dós)
 58. Irás (i - rás)
 59. Irlandés (ir - lan - dés)
 60. Jamás (ja - más)
 61. Japonés (ja - po - nés)
 62. Jesús (Je- sús)
 63. Maltés (mal - tés)
 64. Marqués (mar - qués)
 65. Menús (me - nús)
 66. Microbús (mi - cro - bús)
 67. Moisés (moi - sés)
 68. Montés (mon - tés)
 69. Neerlandés (ne - er - lan - dés)
 70. Nepalés (ne - pa - lés)
 71. Nomás (no - más)
 72. París (Pa - rís)
 73. Patés (pa - tés)
 74. Pekinés (pe - ki - nés)
 75. Pentecostés (pen - te - cos - tés)
 76. Pequeñoburgués (pe - que - ño - bur - gués)
 77. Porqués (por - qués)
 78. Portabebés (por - ta - be - bés)
 79. Portugués (por - tu - gués)
 80. Quermés (quer - més)
 81. Quinqués (quin - qués)
 82. Quizás (qui - zás)
 83. Rebús (re - bús)
 84. Reposapiés (re - po - sa - piés)
 85. Revés (re - vés)
 86. Rodapiés (ro - da - piés)
 87. Ruanés (rua - nés)
 88. Semidiós (se - mi - diós)
 89. Siamés (sia - més)
 90. Tabús (ta - bús)
 91. Tapapiés (ta - pa - piés)
 92. Tirapiés (ti - ra - piés)
 93. Trasdós (tras - dós)
 94. Través (tra - vés)
 95. Trolebús (tro - le - bús)
 96. Tupés (tu - pés)
 97. Veintidós (vein - ti - dós)
 98. Veintiséis (vein - ti - séis)
 99. Veintitrés (vein - ti - trés)
 100. Zelandés (ze - lan - dés)

Palabras agudas con tilde terminadas en vocal:

 1. Abecé (a - be - )
 2. Ajá (a - )
 3. Alajú (a - la - )
 4. Alcalá (al - ca - )
 5. Allí (a - llí)
 6. Ambigú (am - bi - )
 7. Anamú (a - na - )
 8. André (An - dré)
 9. Aquí (a - quí)
 10. Arabí (a - ra - )
 11. Atisbé (a - tis - )
 12. Bambú (bam - )
 13. Bebé (be - )
 14. Befabemí (be - fa - be - )
 15. Bengalí (ben - ga - )
 16. Bisturí (bis - tu - )
 17. Bridecú (bri - de - )
 18. Café (ca - )
 19. Camambú (ca - mam - )
 20. Canadá (Ca - na - )
 21. caraú (ca - ra - ú)
 22. Caribú (ca - ri - )
 23. Carmesí (car - me - )
 24. Catecú (ca - te - )
 25. Chiripá (chi - ri - )
 26. Corsé (cor - )
 27. Cururú (cu - ru -)
 28. Está (es - )
 29. Frufrú (fru - frú)
 30. Guabiyú (gua - bi - )
 31. Hindú (hin - )
 32. Iglú (i - glú)
 33. Katmandú (cat - man - )
 34. Mamá (ma - )
 35. Marabú (ma - ra - )
 36. Maracaná (ma - ra - ca - )
 37. Maracuyá (ma - ra - cu - )
 38. Marajá (ma - ra - )
 39. Maravedí (ma - ra - ve - )
 40. Mildiú (mil - diú)
 41. Ñacurutú (ña - cu - ru - )
 42. Ojalá (o - ja - )
 43. Omaní (o - ma - )
 44. Pachá (pa - chá)
 45. Panaché (pa - na - ché)
 46. Panamá (Pa - na - )
 47. Paquistaní (pa - quis - ta - )
 48. Paspartú (pas - par - )
 49. Patajú (pa - ta - )
 50. Perú (Pe - )
 51. Petisú (pe - ti - )
 52. Potosí (po - to - )
 53. Puré (pu - )
 54. Quinqué (quin - qué)
 55. rendibú (ren - di - )
 56. Reviví (re - vi - )
 57. Romaní (ro - ma - )
 58. Saudí (sau - )
 59. Sofá (so - )
 60. Tabú (ta - )
 61. Tacurú (ta - cu - )
 62. Tarasí (ta - ra - )
 63. Tiramisú (ti - ra - mi - )
 64. Tiramisú (ti - ra - mi - )
 65. Torá (to -)
 66. Tururú (tu - ru - )
 67. Urubú (u - ru - )
 68. Urucú (u - ru - )
 69. Yaraví (ya - ra - )
 70. Yemení (ye - me - )
 71. Yeyé (ye - )
 72. Yoyó (yo - )
 73. Zahorí (zaho - )
 74. Amaré (a - ma - )
 75. Aprenderé (a - pren - de - )
 76. Actuará (ac - tua - )
 77. Bonificará (bo - ni - fi - ca - )
 78. Bebí (be - bí)
 79. Bajó (ba - )
 80. Bastó (bas - )
 81. Cambiará (cam - bia - )
 82. Conoceré (co - no - ce - )
 83. Comprendí (com - pren - )
 84. Coleccionó (co - lec - cio - )
 85. Disfruté (dis - fru - )
 86. Distinguió (dis - tin - guió)
 87. Definirá (de - fi - ni - )
 88. Desmentí (des - men - ti)
 89. Enfermará (en - fer - ma - )
 90. Encontré (en - con - tré)
 91. Escondí (es - con - )
 92. Fingí (fin - )
 93. Figurará (fi - gu - ra - )
 94. Facilitaré (fa - ci - li - ta - )
 95. Ganará (ga - na - )
 96. Hará (ha - )
 97. Imaginaré (i - ma - gi - na - )
 98. Justificará (jus - ti - fi - ca - )
 99. Limitaré (li - mi - ta - )
 100. Mandará (man - da - )

Seguir leyendo:

Autor: Redacción ejemplosde.com, año 2021

Comentarios

 1. Este sitio web es asombroso muchas gracias.
  Por cristobal pavon
 2. Gracias si no fuera por ustedes nunca hubiera terminado. Este sitio es lo mejor.
  Por Jhordan silva cruz
 3. ¡Tengo que estudiar para un examen!!! Esto me ayudará muchísimo! Gracias.
  Por ayelen
 4. Me gustó.
  Por Ludmi Escalante
 5. me ayudo mucho en mi tarea de hoy para salir a fuera
  Por alessandro
 6. me gusta este pgina
  gracias me ayudaron con mi tarea :)
  Por carmen g.c
 7. Gracias por las palabras, voy a sacar buena nota mañana.
  Por diana
 8. Gracias, me saqué un 10.
  Por melany
 9. Me sirvió mucho.

  Por lol
 10. Encontré mi tarea, qué bien.
  Por brenda

Contáctanos


Acepto la política de privacidad.